loader

Avançament - Finalitza el còmput de tots els terminis administratius suspesos

L’Estat ha aprovat el RD 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel RD 463/2020, de 14 de març.

D'acord amb la disposició derogatòria única d’aquest Reial Decret es deroga, amb efectes des de l’1 de juny de 2020, la disposició addicional tercera del RD esmentat, relativa a la suspensió dels terminis administratius. Per tant, des de l’1 de juny, el còmput de tots els terminis administratius que hagin estat suspesos, es reprendran en el moment en què varen ser suspesos.

En aquest sentit el termini de presentació de la declaració anual de residus industrials que finalitzava a 31 de març de 2020, i que el 14 de març va quedar suspès, es reprèn i el nou termini finalitzarà el proper 17 de juny de 2020.

Això afecta tan a les declaracions anuals que fan els productors de residus com a les declaracions anuals que fan els gestors de residus.