loader

Comença la gestió de pneumàtics fora d'ús amb diàmetre superior a 1.400 mm

Després de la modificació del RD 1619/2005, sobre la gestió dels pneumàtics fora d'ús, el mes d'agost passat, els productors tindran l'obligació de garantir també la correcta gestió ambiental dels pneumàtics fora d'ús (PFU) d'un diàmetre superior a 1.400 mil·límetres. El compliment d'aquesta obligació entrarà en vigor a partir del pròxim 2 de gener de 2021.

Les entitats de gestió responsables de garantir la gestió dels residus generats pels pneumàtics posats a la venda en el mercat espanyol de reposició per les seves empreses adherides, porten temps treballant en el procediment per a assumir la gestió d'aquesta mena de pneumàtics que, fins a l'entrada en vigor d'aquesta modificació, no formaven part de les obligacions dels productors de pneumàtics.

Els PFU generats pels pneumàtics de més de 1.400 mm. llocs en el mercat amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta obligació, continuen sent responsabilitat dels seus posseïdors (usuaris i punts de generació) i no seran ni recollits, ni gestionats pels sistemes integrats de gestió, que establiran els mecanismes necessaris per a assumir només la recollida i el tractament dels pneumàtic s fos d'ús generats pel reemplaçament dels quals hagin pagat el corresponent import de gestió, tal com es deriva de la nova regulació.

Queden així aclarides algunes de les interpretacions que han circulat sobre la responsabilitat de la gestió dels residus generats pels pneumàtics de més de 1.400 mm., adquirits amb anterioritat a la data d'entrada de l'obligació de la seva gestió pels productors.

Font: retema.es // 10.11.2020