loader

Avançament: Recordatori cessió temporal vehicles per investigació, bombers, etc.

Des de la DGT, s’han detectat algunes incidències en l’aplicació del protocol establert per a cedir temporalment els vehicles fora d’ús donats de baixa, a centres d’investigació, bombers...

Segons indica el RD20/2017: Els CAT poden cedir temporalment els VFU, per a formació, investigació, protecció civil o simulacres.

La cessió ha de ser realitzada a través d’un protocol establert per DGT; el qual està regulat en la Instrucción 15/V-109 i acompanyats pels documents que cal omplir per a seguir el citat protocol.

Recordar-vos que en aquests procediments el CAT assumeix la responsabilitat de: ús adequat i segur per a les persones, coses i medi ambient dels vehicles cedits, així com, els residus generats pels vehicles durant la cessió, també de la devolució del vehicle i/o les seves restes al CAT d’origen.

DOCUMENTS