loader

S'aplica el reglament d'emmagatzematge de productes químics a l'emmagatzematge de residus?

A continuació, aclarim si aquest Reglament per a productes químics s'aplica o no a l'emmagatzematge de residus.

El Reial decret 656/2017 és la norma per la qual s'aprova el Reglament d'Emmagatzematge de Productes Químics i les seves Instruccions Tècniques Complementàries MIE APQ 0 a 10.

El seu article 1 estableix que el seu objectiu és determinar les condicions de seguretat de les instal·lacions d'emmagatzematge, càrrega, descàrrega i tràfec de productes químics perillosos, entenent-se per tals les substàncies o mescles considerades com a perilloses en l'àmbit d'aplicació del Reglament (CE) núm. 1272/2008 sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i mescles (Reglament CLP).

Per tant, quins són els productes químics perillosos? Son les substàncies o mescles considerades com a perilloses en l'àmbit d'aplicació del Reglament 1272/2008.

I al seu torn, el Reglament 1272/2008 marca en el seu àmbit d'aplicació que els residus no són substància, mescla o article per a aquest Reglament com el determina l'article 1.3: “els residus, tal com es defineixen en la Directiva 2006/12/ CE del Parlament Europeu i del Consell, de 5 d'abril de 2006, relativa als residus (2), no constitueixen una substància, mescla o article en el sentit de l'article 2 del present Reglament.”

A més, el Ministeri d'Indústria va publicar al maig de 2018 la guia tècnica d'aplicació del Reglament d'emmagatzematge de productes químics i les seves instruccions tècniques complementàries, i en ella es deixa clar que el Reglament no és aplicable a l'emmagatzematge de residus perillosos.

No obstant això, en el seu àmbit d'aplicació sí que es troben els productes químics que s'emmagatzemen per als serveis auxiliars que s'utilitzen en el funcionament de les instal·lacions, com pot ser un dipòsit de gasoil o les ampolles d'oxigen i acetilè per a l'oxitall, etc.

No obstant això, també cal tenir en compte que els emmagatzematges de productes químics de capacitat inferior a la que s'indiquen en la columna 5 de la taula I, no serien aplicable el Reglament. Per exemple, un líquid inflamable com pot ser un gasoil, la quantitat mínima són 50 litres o quilos, per la qual cosa per a una simple garrafa de 5 litres de gasoil no caldria aplicar-ho.

Font: recuperacion.org // 26.06.2019